Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Как читается английский текст русскими буквами? очень срочно плиз

Знаток (427), закрыт 5 лет назад
After my hard and busy school year my summer holidays began. I felt happy and began to plan a lot of wonderful things to do during my summer vacation.
I was dreaming about far South countries I always wanted to visit but I had to go to the Azove seaside with my relatives. The water was very warm there because you know Azove Sea isn’t deep. What I liked there - a lot of different kinds of entertainment there: "water mountains", water scooters and discos.

There was nothing to do all day except lying in the sun and getting a wonderful tan. I was playing with my little sister on the sand and in the waves teaching her to swim. Later I returned to Kherson and spent some time in town going out with my friends, reading, listening to music, watching TV, playing computer games. After that I went to the sports camp where I spent seven days.

It was very useful experience because I had to get up very early, to train a lot, and to rest very little. But it made me stronger and healthier.

I was very happy to return home and I spent several days in my summer cottage, I helped my grandpa to dig the garden, to water plants, and to gather fruit and vegetables. I was fishing with my grandpa and we were cooking fish together. Only insects were spoiling my good mood. I enjoyed floating by boat, swimming in the river and helping my grandparents.
Лучший ответ
Афте май хад энд бизи скул еа май саммэ холидэйз бегэн. Ай фелт хэппи энд бегэн то плэн э лот оф вандефул сингз ту ду дьюринг май саммер вакейшн.
Ай воз дриминг эбаут фа сау [th] кантриз ай олвэйс вонтид ту визит бат ай хэв ту гоу ту зе Азоув си: сайд виз май релативз. Зе вотер воз вери во: м зеэ беко: з ю ноу Азоув си: изнт дип. Вот ай лайкд зеэ - э лот оф дифрент кайндз оф интенртеймент зеэ: "вотер маунтинз", вотер ску: тэз энд дискоз.
Зеэ воз нафинг ту ду ол дэй эксепт лиинг ин зе сан энд геттинг э вандерфул тэн. Ай воз плэинг виз май литтл систер он зе сэнд энд ин зе вэйвз тичинг хё ту свим. Лэйтер ай ретёнд ту Херсон энд спенд сам тайм ин таун гоинг виз май френдз, ридинг, листенинг ту зе мьюзик, вотчинг ТИ-ВИ, плэинг компьютэ геймз. Афте зет ай вент ту зе спотс кэмп уеэ ай спент севен дэйз.
Ай воз вери юзфул експириенс бекоз ай хэд ту гет ап вери ёрли, ту треин э лот, энд ту рест вери литтл. Бат ай мейд ми стронгер энд хэлсиэ.
Ай воз вери хэппи ту ретён хом энд ай спенд севрэл дэйз ин май саммер коттэдж, ай хелпд май грэндпа ту диг зе гадн, ту вотэ плэнтс. энд ту гэзе фрут энд веджетаблз. Ай воз фишинг виз май грэндпа энд ви вё кукинг фиш тугезер. Онли инсектс вё споилинг май гуд муд. Ай энджоид флоатинг бай боат, свимминг ин зе ривер энд хелпинг май грендпэрентс.
Источник: Благодарить не стоит!)
Остальные ответы
Чуваак.. . ты жжешь) элементарный текст!! !

афтЭ мАЙ хАрт Энд бИзи скУл Еар мАЙ сАммэ хОлидэйс бегАн. АЙ фЭелт хЭппи Энд бегАн ту плЭн э лот оф вОндефл тфИнгс тУ дУ дьЮринг мАЙ сАммэ вакЭЙшн.
АЙ воз дрИмминг эбАут фар сАус кАнтрис, АЙ Олвэйс вОнтэд ту вИзит, бат АЙ хэд ту гоу ту зэ Азов сИАсайд виз май рЭлэтивс. зэ вэзэр воз вЭри вОм зЭрэ, бекОз ю ноу Азов сиа изнт дИп. Вот АЙ лАйкт зЭрэ - э лот оф дИфферент кАйндс оф энтертЭймент зЭрэ: "вОтер мАунтэйнс", "вОтер скУторс" энд дИскос.
зЭре воз нОфинг ту ду ол дЭйс, икзЭпт лАйинг ин зэ сАн энд гЕттинг э вОндефул тэн. АЙ воз плЭинг виз май литл сИстер он зэ сЭнд, энд ин зэ вЭйвс тИчинг хёр ту свИм. лЭйтэ, ай ретЭрнэд ту Херсон, энд спЭнд сам тАйм гОинг аут виз май фрЭндс, рИдинг, лИстнинг ту мьЮзик, вОтчинг тИвИ, плЭинг кАмпьютэ гЭймс. Афтэ зэт ай вЭнт ту зэ спОртс кАмп вЭэ ай спЭнт сЭвэн дЭйс.
Ит воз вЭри Юзфул икспИрИэнс бекОз ай хэд ту гэт ап вЭри Эорли, ту трЭйн э лот, энд ту рЭст вЭри лИтл. бАт ит мэйд ми стрОнгэ энд хЭлфи.
Ай воз вЭри хЭппи ту ритЭорн хом энд спэнт сЭвэерал дЭйс ин май саммЭ коттЭдж, ай хЭлпэд май грЭндпа ту диг зэ гАдэн, ту вотЭ плЭнтс, энд ту гаЗфэ фрУит энд вЭджэтэблз. Ай воз фИшинг виз май грЭндпа энд ви вэ кУкинг фиш тугЭзэ. Онли инСэктс вэ споИлинг май гуд муд. ай энжОйэд флОатинг бай боАт свИмминг ин зэ рИвэ энд хелпинг май грЭндпэрэнтс.

Надо было английский учить.
Похожие вопросы
Также спрашивают